Úvod > Ceník > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je právnická osoba VANICKOVANI.CZ s.r.o., se sídlem v Praze, Fišerova 3324/6, 143 00 Praha 4,  IČ: 09604812 uzavřených s kupujícím prostřednictvím webových stránek prodávajícího.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webové stránce www.vanickovani.cz
1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na webových stránkách prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
2.3. Vlastnické právo k produktu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

3. ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cenu produktu hradí kupující bezhotovostněna na podnikatelský účet prodávajícího vedený u Fio banky s číslem účtu 2601883848/2010 3.2. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.3. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Tento je zaslán kupujícímu při zpřístupnění kurzu v elektronické podobě ke stažení Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Dodáním produktu se rozumí zpřístupnění prodejcem všech videí ze zabezpečené sekce tak, aby jej mohl kupující bez omezení kdykoliv využít. O této skutečnosti bude kupující automaticky informován zasláním emailu na emailovou adresu jím zadanou v objednávkovém formuláři.
4.2. Zpřístupnění všech videí učiní prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
5.2. On-line vzdělávací produkt, který prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, včetně jeho náplně, podléhá právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelzeuplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce program
6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany kupujícího.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
7.3. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese vschreierova@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

On-line produkt www.vanickovani.cz slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace z něj vyplývající jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi, za jeho pocity a zdravotní stav. Po celou dobu trvání on-line produktu je kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace obsažené v produktu nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data, která jsou do objednávky kupujícím vkládána, jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Na požádání kupujícího lze obratem poskytnout, jaké osobní údaje jsou v souvislosti s jeho osobou zaznamenané a v případě změny je lze na požádání kupujícího změnit. Osobní údaje se zaznamenávají na základě jejich vložení kupujícím z jeho vlastní vůle v rámci registrace nebo objednávky. Tyto údaje budou využívány pouze pro účely emailové komunikace. V případě, že tato nebude kupujícímu vyhovovat, je možné kdykoliv využít odkaz pro odhlášení z emailové komunikace, který je umístěn v patičce každé takovéto emailové zprávy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího
10.2. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající a to na adrese vschreierova@gmail.com . Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.5. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2016. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Top